Dárkové poukazy

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JAZYKOVÉ ŠKOLE LIBERE

vycházející z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation), dále jen GDPR, přijatá Jazykovou školou Libere,s.r.o., IČ: 24255424, se sídlem K Novému dvoru 229/16, 142 00 Praha 4

 

Správa a zpracování osobních údajů:

Naše JŠ Libere si uvědomuje důležitost ochrany soukromí, bezpečnosti a dat pro naše zákazníky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o našich postupech ochrany osobních údajů a o možnostech, které můžete učinit, a o právech, která můžete uplatnit v souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás shromažďujeme.

Při zpracování osobních údajů můžeme mít roli správce nebo zpracovatele osobních údajů.
Správcem osobních údajů jsme pro naše studenty veřejných a privátních kurzů v případě, kdy uzavíráme smlouvu s fyzickými osobami, které se účastní našich jazykových kurzů. Osobní údaje v takovém případě získáváme přímo od studentů, tedy od subjektů osobních údajů.
Zpracovatelem osobních údajů jsme pro právnické osoby, jejichž zaměstnance vyučujeme v zakázkových jazykových kurzech nebo ve veřejných kurzech. V takovém případě získáváme osobní údaje od zaměstnavatele studentů, který je správcem jejich osobních údajů.

 

Účel zpracování osobních údajů:

Jako správci využíváme osobní údaje poskytnuté studenty, abychom mohli se studenty uzavřít smlouvu a tuto smlouvu následně plnit. Součástí naší práce je organizace jazykových kurzů, vedení evidence o průběhu jazykových kurzů, vystavování hodnocení studentů, k čemuž osobní údaje potřebujeme.

Pro zákazníky, jejichž zaměstnanci se zúčastňují zakázkových jazykových kurzů, zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy, vedení evidence jazykové výuky, zpětné vazby zaměstnavateli studentů.

Zpracováváme také osobní údaje poskytnuté zájemci o jazykové kurzy, kteří využili naši službu jazykových testů. V těchto případech jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje v rámci opatření přijatých před plněním smlouvy na žádost subjektu osobních údajů.

Studentům nebo zájemcům o jazykové kurzy, kteří prošli jazykovým testem, jsme oprávněni v souladu s GDPR v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem zasílat též další informace a obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů studentů a zájemců o jazykové kurzy, kteří prošli jazykovým testem, je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo oprávněný zájem správce. Nepracujeme s osobními údaji získanými od třetích osob za účelem přímého marketingu.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Zpracováváme pouze údaje nezbytné pro naši práci.To zahrnuje jméno, příjmení,  titul, obchodní údaje-fakturační adresa, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště.

 

Předání osobních údajů dalším osobám:

Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití. Mohou být předávány externím lektorům, poskytovatelům právních, daňových a účetních služeb a poskytovatelům IT služeb. Zpracovatelům jsou údaje vždy předávány v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů dle GDPR.

 

Uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy.  Po skončení smluvního vztahu budeme údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty. E-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy uchováváme až do okamžiku žádosti subjektu o výmaz osobních údajů. Spravované a zpracovávané osobní údaje uchováváme v maximální míře v elektronické podobě na serveru s omezených přístupem. Při správě osobních údajů dodržujeme veškerá obvyklá bezpečnostní opatření.

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo na přístup k osobním údajům: Na základě vaší žádosti vám musíme sdělit, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo, abychom vám sdělili účel, rozsah, dobu uchování a zpřístupnění těchto údajů. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již nepotřebujeme, nebo odpadnou právní důvody zpracování, nebo nám takovou povinnost ukládá právní předpis, nebo vznesete námitku proti zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování. Máte též právo vznést námitku proti využití vašich údajů v přímém marketingu. Po podání námitky bude využití vašich dat pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu okamžitě ukončeno. Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte na skola@libere.cz

 

Kam se můžete obrátit v případě pochybností o zpracování vašich osobních údajů:

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost elektronickou poštou na adresu skola@libere.cz Případné problémy vstřícně vyřešíme. Pokud nebudete s našim řešením spokojeni, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, více informací naleznete na www.uoou.cz.