Dárkové poukazy

Smluvní podmínky JŠ Libere-výuka na ZŠ

Přihlášením žáka do kurzu JŠ Libere na základních školách souhlasí rodiče

 1. s platebními podmínkami platnými pro daný školní rok
 2. se zařazením poskytnutých osobních údajů žáků do databáze JŠ Libere
 3. se všeobecnými pravidly výuky v kurzech pro děti, a to:
  1. děti v případě nepřítomnosti omluví rodiče nebo zákonný zástupce lektorovi předem telefonicky nebo mailem
  2. mobilní telefony dětí zůstávají při výuce vypnuté nebo přepnuté do tichého režimu
  3. jazyková škola Libere zodpovídá za děti pouze po dobu výuky
  4. pokud je třeba, aby odešlo dítě z kurzu před ukončením výuky, je třeba předat včas lektorovi písemnou žádost o uvolnění s datem a podpisem, jinak lektor dítě nesmí uvolnit
  5. v případě, že se lektor nedostaví včas na výuku /problémy v dopravě,apod./, počkají děti na místě na pokyn pracovníka základní školy
  6. filmování, nahrávání a fotografování při výuce není dovoleno
  7. děti dodržují všechny zásady slušného chování k lektorovi a k sobě navzájem, nenarušují průběh vyučování
  8. děti nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni uhradit
  9. v případě nutného opuštění učebny žákem při výuce, např. na toaletu, je žák povinen zachovávat zásady bezpečnosti.
  10. děti jsou na první hodině kurzu poučeny o zásadách bezpečnosti při výuce
  11. družinové děti čekají ve družině na svého lektora, který je odsud vyzvedne a po skončení kurzu je odvede zpět do družiny. Nedružinové děti čekají na předem stanoveném místě na lektora,/např. v prostoru šaten/, který je zde vyzvedne a zase se s nimi na toto místo po výuce vrátí.
 4. JŠ Libere si vyhrazuje právo vyškrtnout dítě z kurzu v případě vážných kázeňských přestupků bez finanční náhrady neprochozených lekcí
 5. V případě, že vyšší moc zabrání poskytování kurzu sjednaným způsobem,poskytne jazyková škola výuku náhradním způsobem /on-line výuka,přesunutí výuky na jiný termín,ap./ Pokud nebude možné zajistit výuku ze strany jazykové školy náhradním způsobem,bude vráceno školné. Neúčast ze strany žáka na náhradním způsobem poskytované výuce není důvodem ke vrácení školného.
 6. Kurz je možné otevřít při minimálním počtu 6 dětí. V případě přihlášení pouze čtyř nebo pěti dětí lze kurz otevřít za těchto podmínek:
  1. 1.-2. třída: zvýšením kurzovného
  2. 3.-9. třída: zvýšením kurzovného nebo zkrácením lekce z 90 minutové na 60 minutovou