Dárkové poukazy

Školní řád JŠ Libere

V Praze 1.8.2014

Podpisem na přihlášce žáka do kurzu JŠ Libere na základních školách souhlasí rodiče

 1. s platebními podmínkami platnými pro daný školní rok
 2. se zařazením poskytnutých osobních údajů žáků do databáze JŠ Libere
 3. aby během jazykového kurzu, který dítě navštěvuje, byly pořizovány fotografie, případně audio nebo video nahrávky, a to pro osobní potřebu studenta nebo pro studijní účely
 4. se všeobecnými pravidly výuky v kurzech pro děti, a to:
  1. děti v případě nepřítomnosti omluví rodiče nebo zákonný zástupce lektorovi předem telefonicky nebo mailem
  2. mobilní telefony dětí zůstávají při výuce vypnuté nebo přepnuté do tichého režimu
  3. jazyková škola Libere zodpovídá za děti pouze po dobu výuky
  4. pokud je třeba, aby odešlo dítě z kurzu před ukončením výuky, je třeba předat včas lektorovi písemnou žádost o uvolnění s datem a podpisem, jinak lektor dítě nesmí uvolnit
  5. v případě, že se lektor nedostaví včas na výuku /problémy v dopravě,apod./, počkají děti na místě na pokyn pracovníka základní školy
  6. filmování, nahrávání a fotografování při výuce není dovoleno
  7. děti dodržují všechny zásady slušného chování k lektorovi a k sobě navzájem, nenarušují průběh vyučování
  8. děti nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni uhradit
  9. V případě nutného opuštění učebny žákem při výuce, např. na toaletu, je žák povinen zachovávat zásady bezpečnosti.
  10. Děti jsou na první hodině kurzu poučeny o zásadách bezpečnosti při výuce.
  11. Družinové děti čekají ve družině na svého lektora, který je odsud vyzvedne a po skončení kurzu je odvede zpět do družiny. Nedružinové děti čekají na předem stanoveném místě na lektora,/např. v prostoru šaten/, který je zde vyzvedne a zase se s nimi na toto místo po výuce vrátí.
 5. JŠ Libere si vyhrazuje právo vyškrtnout dítě z kurzu v případě vážných kázeňských přestupků bez finanční náhrady neprochozených lekcí

V Praze 1.8.2014